ദൈവീക രോഗ സൌഖ്യം ഇപ്പൊഴും ഉണ്ടോ?

അത്ഭുത രോഗ സൌഖ്യം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എങ്കിലും, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ കാഴപ്പാടുകള്‍ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയില്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ട്. ദൈവം ഇന്നും അത്ഭുതകരമായി രോഗങ്ങളെ സൌഖ്യമാക്കുന്നു എന്നും, ദൈവം ഇന്ന് രോഗങ്ങളെ സൌഖ്യമാക്കും എങ്കിലും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ഇല്ലാ എന്നും, ദൈവ രോഗങ്ങളെ സൌഖ്യമാക്കുന്നുവോ എന്നു തീര്‍ച്ചയില്ല എന്നും കരുതുന്നവര്‍ ഉണ്ട്. ചിലര്‍, ദൈവീക രോഗശാന്തിയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാല്‍ മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മറ്റ് ചിലര്‍, ദൈവീക രേഗശാന്തിയില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും, അതിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിലും, മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടര്‍, ദൈവീക രോഗശാന്തിയെ പൂര്‍ണ്ണമായും എതിര്‍ക്കുന്നില്ല എങ്കിലും, അതില്‍ അധികമായി ആശ്രയിക്കാറില്ല. ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകലൂടെ പഴക്കം ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിനൊരു ശ്വാശത പരിഹരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം, ഉപദേശങ്ങള്‍ക്ക് ഉപരിയായി, ദൈവീകമായ അത്ഭുത രോഗശാന്തി, ഇന്നും നമ്മള്‍ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍, നമ്മള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത്ഭുത രോഗസൌഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതും ഇല്ല.

ക്രൈസ്തവസഭ കൊലപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധന്മാര്‍

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആദ്യനാളുകള്‍ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു എന്നു നമുക്ക് അറിയാം. അന്നത്തെ യഹൂദ സമൂഹവും, ജാതീയര്‍ ആയ റോമന്‍ സാമ്രാജ്യവും പുതിയ വിശ്വാസത്തെയും വിശ്വാസികളെയും ഇല്ലാതാക്കുവാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍, ആദ്യകാല സഭാ പിതാവായ ഐറേനിയസിന്റെ സുപ്രസിദ്ധ വാക്കുകള്‍ പോലെ, ക്രിസ്തീയ രക്ഷസാക്ഷികളുടെ രക്തം സഭയ്ക്ക് വിത്തായി മാറി. പീഡനങ്ങളില്‍ സഭ ശക്തിപ്രാപിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്തു. ഈ വളര്‍ച്ച, റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാന്‍ തക്ക നിലയിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ നിര്‍ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, രാജാക്കന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുവാന്‍ തക്കവണം സഭ വളര്‍ന്നപ്പോള്‍, സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉപദേശവും ദ്രവിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങി. സഭ ഒരു സംഘടനയും പ്രസ്ഥാനവും ആയി സ്ഥാപനവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഏത് ജനകീയ മുന്നേറ്റവും സ്ഥാപനവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല്‍, പിന്നീട് അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക്, ദ്രവീകരണത്തിലേക്കായിരിക്കും. ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയും ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും, ഇന്‍ഡ്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നേറ്റവും.

യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങള്‍

വേദപുസ്തകം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകളുടെ രേഖ ആണ്. അതിനാല്‍ ഭാവിയില്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കും ലോകത്തിനും എന്തു സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനേകം പ്രവചനങ്ങള്‍ ഇതില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവചനങ്ങള്‍ പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒന്നിലധികം എഴുത്തുകാര്‍ വിവിധ കാലഘത്തില്‍ എഴുതിയതാണ്. ഇവ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമമായ പദ്ധതിയെ വെളിവാക്കുന്നു.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെകുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ആണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങള്‍. ഇതിനെ നമ്മള്‍ക്ക് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങള്‍ എന്നോ അന്ത്യകാല അടയാളങ്ങള്‍ എന്നോ വിളിക്കാം. ഈ പ്രവചനങ്ങള്‍ വേദപുസ്തകത്തിലെ പല പുസ്തകങ്ങളിലും കാണാം. ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അനേകം വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ അവന്റെ വരവിന്റെ കൃത്യമായ ദിവസമോ സമയമോ പ്രവചിക്കുവാന്‍ മനുഷ്യനു അനുവാദമില്ല എന്നു നമ്മള്‍ ഓര്‍ക്കേണം. കാരണം, “ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എന്‍റെ പിതാവു മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല.” എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്. (മത്തായി 24:36). എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് തികച്ചും അജ്ഞര്‍ അല്ലാ താനും. അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പായി ഈ ഭൂമിയില്‍ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇവ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍, “അവൻ അടുക്കെ വാതിൽക്കൽ തന്നേ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ” എന്നും (മത്തായി 24: 33), “നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പു അടുത്തു വരുന്നതു കൊണ്ടു നിവിർന്നു തല പൊക്കുവിൻ” എന്നും  (ലൂക്കോസ് 21: 28), “ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ഗ്രഹിപ്പിൻ.” (ലൂക്കോസ് 21: 31) എന്നുമാണ് അവന്‍ പറഞ്ഞത്.

നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും

എന്താണ് നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍, അവയില്‍ വല്ല സത്യവും ഉണ്ടോ; ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ ഇവയെ എങ്ങനെ കാണേണം. ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം. അതിനായി നമ്മള്‍ ആദ്യം നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും, അതിനു ശേഷം, വേദപുസ്തകത്തില്‍ ഇതിനുള്ള ഉദാഹരങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യും. ലോകത്ത് പ്രചരിച്ച ചില നിഗൂഡ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉദാഹരണമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണേണം എന്ന് ചിന്തിക്കും.

ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിലെ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍

 

ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യനൂറ്റാണ്ടില്‍ അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തില്‍ ഉടനീളം പരന്നിരുന്ന ഒരു നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. റോമന്‍ സാമ്രാജ്യം എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ലോകം. അതിനാല്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ വെറുക്കുവാന്‍ ഈ നിഗൂഡ സിദ്ധാന്തം കാരണമായി. സത്യം അല്‍പ്പം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും, എങ്കിലും, ഈ സിദ്ധാന്തത്തില്‍ ജനങ്ങളും ഭണകൂടവും വിശ്വസിച്ചു. അതിനാല്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെയും സമൂഹത്തിന്‍റെയും നന്മയ്ക്കായി ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലേണം എന്ന് തന്നെ അവര്‍ കരുതി.    

യോഹന്നാന്‍ 4: 52 ല്‍ " ഇന്നലെ ഏഴുമണിക്കു പനി വിട്ടുമാറി” എന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്?

വേദപുസ്തകത്തില്‍ പിശകുകള്‍ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്, യോഹന്നാന്‍ 4: 52. വാക്യം ഇങ്ങനെ ആണ്: "അവന്നു ഭേദം വന്ന നാഴിക അവരോടു ചോദിച്ചതിന്നു അവർ അവനോടു: ഇന്നലെ ഏഴുമണിക്കു പനി വിട്ടുമാറി എന്നു പറഞ്ഞു." ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഈ വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നതു എന്നു മനസ്സിലാകൂ.

മത്തായി 18: 20 ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര്‍ ആരാണ്?

 മത്തായി 18:20 ല്‍ യേശു പറയുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ പേര്‍ ആരാണ്, അവരുടെ കൂടിവരവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നീ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മള്‍ ചിന്തിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത്.

ആദ്യം നമുക്ക് ആരാണ് യേശു പറഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര്‍ എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. മത്തായി 18 ആം അദ്ധ്യായത്തില്‍, ഒരു ചെറിയവന്‍ പോലും നശിച്ചുപോകുന്നത് സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നും അതിനാല്‍ അവനെ കുറ്റബോധം വരുത്തി തിരികെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാന്‍ ശ്രമിക്കേണം എന്നും യേശു ക്രിസ്തു ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് പശ്ചാത്തലം. വ്യക്തിപരമായ ഉപദേശത്തില്‍ അവന്‍ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല എങ്കില്‍, രണ്ടു മൂന്നു സാക്ഷികളുടെ വായാൽ സകലകാര്യവും ഉറപ്പാകേണ്ടതിന്നു ഒന്നു രണ്ടു പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു” അവന്റെ അടുക്കല്‍ ചെല്ലേണം. എന്നിട്ടും അവന്‍ തെറ്റുകള്‍ വിട്ടുകളയുവാന്‍ തയ്യാറായില്ല എങ്കില്‍, ആ വിവരം സഭയെ അറിയിക്കേണം. ഇതുകൊണ്ടു, സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ അറിയിക്കേണം എന്നായിരിക്കാം യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവന്‍ “സഭയെയും കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ നിനക്കു പുറജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും എന്നപോലെ ഇരിക്കട്ടെ.” അതായത്, അവനെ വിശ്വാസികളുടെ സഭയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കാം.

ക്രൂശിലെ കള്ളന്‍റെ ആത്മാവ് മരണശേഷം എവിടെ പോയി?

ക്രൂശില്‍ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളന്‍റെ ആത്മാവ്, അവന്റെ മരണശേഷം എവിടെക്ക് പോയി എന്ന ചോദ്യവും അതിനുള്ള ഉത്തരവും ആണ് ഇനി നമ്മള്‍ പഠിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത്.

ക്രൂശിലെ കള്ളന്മാരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. യേശുവിന്‍റെ ക്രൂശീകരണ വേളയില്‍, അവന്‍റെ വലത്തും ഇടത്തും ആയി രണ്ട് കള്ളന്മാരെ ക്രൂശിച്ചു എന്നു സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പറയുന്നു. അതില്‍ ഒരുവന്‍ യേശുവിനോടു രക്ഷയ്ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു, യേശു ഉടന്‍ തന്നെ അവന് പറുദീസ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളനെ നമ്മള്‍, നല്ല കള്ളന്‍ എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി കത്തോലിക്ക സഭ ഈ നല്ല കള്ളനെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ പേര് ദിസ്മാസ് എന്നായിരുന്നു എന്നും മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്ന കള്ളന്‍റെ പേര് ഗെസ്റ്റാസ് എന്നായിരുന്നു എന്നും പാരമ്പര്യ കഥകള്‍ പറയുന്നു.

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും അബ്രാഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്തവും

വേദപുസ്തകത്തിലെ, ഗലാത്യര്‍ 3 ആം അദ്ധ്യായം 6 മുതല്‍ 9 വരെയുള്ള വാക്യത്തിന്റെ ആത്മീയ മര്‍മ്മം ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം. വാക്യം ഇങ്ങനെ ആണ്:

 

ഗലാത്യര്‍ 3: 6-9  

   അബ്രാഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു; അതു അവന്നു നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്നുണ്ടല്ലോ.

   അതുകൊണ്ടു വിശ്വാസികൾ അത്രേ അബ്രാഹാമിന്റെ മക്കൾ എന്നു അറിവിൻ.

   എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസംമൂലം ജാതികളെ നീതീകരിക്കുന്നു എന്നു തിരുവെഴുത്തു മുൻകണ്ടിട്ടു: “നിന്നിൽ സകലജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും” എന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രാഹാമിനോടു മുമ്പുകൂട്ടി അറിയിച്ചു.

 9   അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിയായ അബ്രാഹാമിനോടുകൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു.

ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകം ആധികാരികം ആണോ?

നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരും കേള്‍ക്കുന്നവരും ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: എന്താണ് ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകം? ഇതിനെ തിരുവെഴുത്തായോ, അതിനു തുല്യമായോ ആധികാരികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ എങ്ങനെ കാണണം? ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി ആണ് ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. 

ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകം എന്നു അറിയപ്പെടുന്ന രചന, ഒരു സ്യൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കല്‍ (pseudepigraphical) കൃതി ആണ്. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍, ഒരു കൃതിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ എഴുത്തുകാരന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചു വെക്കുന്നു. അതിനു കൂടുതല്‍ പ്രശസ്തിയും സ്വീകാര്യതയും ലഭിക്കുവാനായി, അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും, ബഹുമാന്യനും പ്രശസ്തനും ആയ വ്യക്തിയുടെ രചനയായി അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ കൃതികളെയും സ്യൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കല്‍ രചനകള്‍ എന്നോ, സ്യൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫാ (pseudepigrapha)  എന്നോ,  സ്യൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫ് (pseudepigraph) എന്നോ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രചനയും ഇത്തരമൊരു സ്യൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫ് ആണ്. ഈ പുസ്തകം, വേദപുസ്തകത്തിലെ ഹാനോക്ക് എഴുതിയതാണ് എന്നു പണ്ഡിതന്മാര്‍ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഹാനോക്ക് ആണ് ഇത് എഴുതിയത് എങ്കില്‍, അത് നോഹയുടെ കാലത്തെ മഹാ പ്രളയത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്.  

യഹൂദാ ദൈവാലയത്തിന്‍റെ ചരിത്രം

 മോശയുടെ സാക്ഷ്യകൂടാരം

 യിസ്രായേല്‍ ജനത്തിന്‍റെ മരുഭൂമി യാത്രയോളം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രം അവരുടെ ദൈവാലയത്തിനും ഉണ്ട്. യിസ്രായേല്‍, ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തില്‍ നിന്നും മോചനം പ്രാപിച്ച്, ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കനാന്‍ ദേശത്തേക്ക് മരുഭൂമിയിലൂടെ, 40 വര്‍ഷങ്ങള്‍ യാത്ര ചെയ്തു. വഴിമദ്ധ്യേ, സീനായ് പര്‍വ്വതത്തില്‍ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാന്‍ മോശെ കയറിപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വച്ച് ദൈവം പത്തു കല്‍പ്പനകളെ നല്കി. ഒപ്പം,ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ അവർ എനിക്കു ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരം ഉണ്ടാക്കേണം.” എന്നൊരു കല്‍പ്പനയും ദൈവത്തിങ്കല്‍ നിന്നും കിട്ടി. ഈ സംഭവം പുറപ്പാടു 25 ആം അദ്ധ്യായത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട്, പുറപ്പാടു 35 മുതല്‍ 40 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ, മോശെയും യിസ്രായേല്‍ ജനവും ദൈവത്തിന് ഒരു ആലയം ഉണ്ടാക്കി. ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള എളുപ്പത്തിനായി, മോശെയുടെ സാക്ഷ്യകൂടാരം എന്നു വിളിക്കാം.

യേശു ആരാണ് എന്നാണ് ശിഷ്യന്മാര്‍ മനസ്സിലാക്കിയത് ?

യേശുക്രിസ്തു ഒരു യഹൂദനായി ജനിച്ച്, യഹൂദ റബ്ബി ആയി പ്രവര്‍ത്തിച്ച്, അവരുടെ ഭാഷയില്‍ സംസാരിച്ച്, അവരുടെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മര്‍മ്മങ്ങള്‍ വിവരിച്ചുകൊണ്ടു ഈ ഭൂമിയില്‍ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാര്‍, യേശുവിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചപ്പോഴും, യേശുവിന്റെ മരണ ശേഷവും, യേശുവിന്‍റെ ഉയര്‍പ്പിനും, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിനും ശേഷവും, യഹൂദന്മാര്‍ ആയിരുന്നു. അവര്‍ അവരുടെ യഹൂദ പശ്ചാത്തലം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ലിലിത്ത് ആദാമിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ആയിരുന്നുവോ?

പുരാതന മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വ ദേശങ്ങളിലെ നാടോടി കഥകളിലെ ഒരു സാങ്കല്‍പ്പിക കഥാപാത്രമായിരുന്ന ലിലിത്ത്, ആദാമിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ആയിരുന്നുവോ, എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ആണ് ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയം.

പ്രശസ്തമായ ബ്രിട്ടനിക്കാ സര്‍വ്വ വിജ്ഞാനകോശം (Britannica Encyclopedia) പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, യഹൂദ പഴങ്കഥകളിലെ സ്ത്രീയുടെ സത്വമുള്ള ഒരു ഭൂതാത്മാവിന്‍റെ പേരാണ് ലിലിത്ത്. ഈ ഭൂതാത്മാവിനെ ലിലിത്ത് എന്നോ ലില്ലിത്ത് എന്നോ വിളിക്കാം. ആദമിന് രണ്ടു ഭാര്യമാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ആയിരുന്നു ലിലിത്ത് എന്നും കഥകള്‍ ഉണ്ട്. ആധുനിക കാലത്തെ സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനക്കാര്‍, അവരുടെ മാതൃകാ സ്ത്രീയായി ലിലിത്തിനെ കാണുന്നു. ലിലിത്തിനെക്കുറിച്ച്, അനേകം സാഹിത്യ രചനകളില്‍ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയില്‍ ചെറുതല്ലാത്ത ആശയകുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍, ഈ ഐതീഹ, പഴങ്കഥകളെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നത്.

വേദപുസ്തകത്തില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോ?

വേദപുസ്തകത്തില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം, തിരുവെഴുത്തില്‍, അതിന്റെ മൂല ഘടനയിലും, രൂപത്തിലും, ഭാഷയിലും, കൃതിയിലും തെറ്റുകള്‍ ഇല്ല എന്നു തന്നെ ആണ്. അതായത്, തിരുവെഴുത്തുകള്‍ എല്ലാം ദൈവശ്വാസിയമാണ്, (2 തിമൊഥെയൊസ് 3: 16), അതിനാല്‍ അത് എഴുതപ്പെട്ട അര്‍ത്ഥത്തില്‍ അതില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഇല്ല.  

ആദാം പാപം ചെയ്യുമെന്നു ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നുവോ?

ആദാം പാപം ചെയുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ആണ് നമ്മള്‍ ഈ വീഡിയോയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം: ആദാമും ഹവ്വയും പാപം ചെയ്യും എന്ന് ദൈവത്തിന് മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, നമ്മള്‍, മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഒരു കാര്യം മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ അര്‍ഥമാക്കുന്നതും, ദൈവത്തിന് സകലതും മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍, നമ്മളുടെ ഇശ്ചാ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മാറ്റുവാനോ, അനുവദിക്കുവാനോ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന അര്‍ത്ഥം ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍, അത് സംഭവിച്ചതില്‍ ദൈവീക ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അര്‍ത്ഥമില്ല. ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ അല്പ്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യം ആണ്, എങ്കിലും നമുക്ക് അല്‍പ്പമായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കാം. 

മൽക്കീസേദെക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ പ്രത്യക്ഷത ആയിരുന്നുവോ?

വേദപുസ്തകത്തില്‍ ഒരു ആത്മീയ മര്‍മ്മമായി എക്കാലവും നില്‍ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണ് മൽക്കീസേദെക്ക്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങളില്‍ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍, ആദ്യകാലം മുതല്‍ ഇന്നേവരെ, അനേകം വേദപണ്ഡിതന്മാരും ചിന്തകരും വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. ചിലര്‍ മൽക്കീസേദെക്ക് ക്രിസ്തു തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നും ചിലര്‍, അദ്ദേഹം ഒരു കനാന്യ രാജാവു ആയിരുന്നു എന്നും, യഹോവയായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന യെരൂശലേമിന്റെ രാജാവായിരുന്നു എന്നും, അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴല്‍ ആയ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മൽക്കീസേദെക്ക് രാജാവും യഹോവയായ ഏക ദൈവത്തിന്റെ  പുരോഹിതനും ആയിരുന്നു എന്നതില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും യോജിപ്പാണ്.

പൂര്‍വ്വന്‍മാരുടെ വിശ്വസം

എബ്രായര്‍ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, 11 ആം അദ്ധ്യായത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ മര്‍മ്മം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ സന്ദേശം. ഈ അദ്ധ്യായത്തില്‍, നമ്മള്‍ സാധാരണയായി പറയാറില്ലാത്ത ചില മര്‍മ്മങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ മര്‍മ്മങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുമ്പോള്‍, പഴയ നിയമ വിശ്വാസവീരന്‍മാരുടെ ആത്മീയ കാഴപ്പാടുകള്‍, പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികള്‍ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. മാത്രവുമല്ല, ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികള്‍, പഴയ നിയമ വിശ്വാസവീരന്‍മാരുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ കാഴ്ചപ്പാടില്‍ നിന്നും എത്രയോ അകലെ ആണ് എന്ന തിരിച്ചറിവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. പലപ്പോഴും, പഴനിയമ വിശ്വാസികള്‍, വിശ്വാസത്തിലും സ്വര്‍ഗീയ കാഴ്ചപ്പാടിലും, നമ്മളെക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠര്‍ ആയിരുന്നു.

എബ്രായര്‍ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം AD 70 നു മുമ്പ്, AD 65 ലോ അതിനോടടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളിലോ ആയിരിക്കേണം എഴുതപ്പെട്ടത്. ഈ ലേഖനം പൌലൊസ് എഴുതിയതാണ് എന്നു ഭൂരിപക്ഷം വേദപണ്ഡിതന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അത് പൌലൊസ് എഴുതിയതല്ല എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. പൌലൊസിന് മുന്തൂക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും, ബര്‍ണബാസ്, ലൂക്കോസ്, അപ്പല്ലോസ്, റോമിലെ ക്ലെമെന്‍റ് എന്നിവരും എഴുത്തുകാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഉണ്ട്.

ആത്മാവില്‍ ദരിദ്രര്‍ ആയവര്‍ ഭാഗ്യവാന്മാര്‍

യേശുക്രിസ്തു, തന്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ പറഞ്ഞ ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ ഒരു ഭാഷണമാണ്, ഗിരി പ്രഭാഷണം എന്നു അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനും ആയിരുന്ന  മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5 മുതല്‍ 7 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഗിരി പ്രഭാഷണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ സത്ത ആണ്. മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗിരി പ്രഭാഷണം, അതേ രീതിയില്‍, മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളില്‍ നമ്മള്‍ കാണുന്നില്ല. ലൂക്കോസ് 6:17-49 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളില്‍ നമ്മള്‍ ഇതിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു വിവരണം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സമതലത്തിലെ പ്രഭാഷണം അഥവാ Sermon on the Plain എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ടു വിവരണവും ഒരേ സംഭവം തന്നെ എന്നും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞതാണ് എന്നുമുള്ള രണ്ടു അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ ഹലാല്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ?

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ ഹലാല്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യവും ചര്‍ച്ചയും ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളിലും വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലും സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആണല്ലോ. അതിനാല്‍ വേദശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വിശകലനം ഈ വിഷയത്തില്‍ നല്ലതായിരിക്കും എന്നു കരുത്തുന്നു.

ഈ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത് മുമ്പ് മൂന്നു കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുവാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നു, ഇതൊരു രാക്ഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ച അല്ല. വിവിധ മതങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഭാരതത്തില്‍ മത സ്പര്‍ദ്ധ സൃഷ്ടിക്കുവാനും എനിക്കു ഉദ്ദേശ്യമില്ല. രണ്ട്, ഈ വീഡിയോയിലെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും, തികച്ചും ക്രൈസ്തവ ദൈവശാത്രപരമായ ചിന്തകള്‍ ആണ്. ഇത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ മാത്രം ബാധിക്കേണ്ടുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ ആണ്. മൂന്നാമത്, ഭാരതം പോലെയുള്ള, വിവിധ മത വിശ്വാസികള്‍ ഇടകലര്‍ന്നു താമസിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചിന്തകള്‍ ആണിത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വ ദേശങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും ഞാന്‍ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല.

ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹലാല്‍ ഭക്ഷണം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികള്‍ ഭക്ഷിക്കാമോ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍, ഭക്ഷിക്കാം എന്നാണ് എന്റെ മറുപടി. അതിനുള്ള വിശദീകരണങ്ങള്‍ ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഹൃസ്വമായ വീഡിയോ ആണ്. അതിനാല്‍ ഇവിടെ വിശദമായ ഒരു ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നില്ല.

നയമാൻ എന്തിനാണ് യിസ്രായേലിലെ മണ്ണ് ചോദിച്ചത്?

നയമാന്‍റെ കഥ നമ്മള്‍ വായിക്കുന്നത് 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 5 ആം അദ്ധ്യായം 1 മുതല്‍ ഉള്ള വാക്യങ്ങളില്‍ ആണ്. നയമാന്‍ അരാം രാജ്യത്തിലെ സേനാപതി ആയിരുന്നു. അവന്‍ യുദ്ധവീരന്‍ ആയിരുന്നു എങ്കിലും, കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നു.

അവന്റെ കുഷ്ഠരോഗത്തെ വളരെ ചികില്‍സിച്ചു കാണും എന്നാല്‍ അതിനു സൌഖ്യം വന്നില്ല.  ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ദാസി ആയി ഒരു യിസ്രയേല്യ പെണ്‍കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. യിസ്രായേലിലെ പ്രവാചകന്‍റെ അടുക്കല്‍ ചെന്നാല്‍ അവന് സൌഖ്യം വരും എന്നു യിസ്രയേല്യ പെണ്‍കുട്ടി അവളുടെ യജമാനത്തിയെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ നയമാന്‍ എലീശയെ കാണുവാന്‍ ചെന്നു. എലീശാ അവനോടു യോര്‍ദ്ദാന്‍ നദിയില്‍ ഏഴു പ്രാവശ്യം കുളിക്കുക, അപ്പോള്‍ അവന് സൌഖ്യം വരും എന്നു പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഇത് അര്‍ത്ഥശൂന്യമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തിയാണ് എന്നു നയമാന് തോന്നി എങ്കിലും അവന്‍ എലീശയുടെ ഉപദേശം അംഗീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അവന്‍ ഏഴു പ്രാവശ്യം യോര്‍ദ്ദാന്‍ നദിയില്‍ കുളിക്കുകയും അവന് സൌഖ്യം വരുകുകയും ചെയ്തു.