ഇയ്യോബിന്റെ കഷ്ടത

 ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിന് ഒരു ആമുഖം

 

യഹൂദന്മാരുടെ തനാക്ക് ൽ (പഴനിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ), കെറ്റുവിം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന “രചനകൾ” എന്ന ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിടുഉള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് “ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം” (Tanakh, Ketuvimwritings, Book of Job). ക്രിസ്തീയ വേദപുസ്തകത്തിൽ, പഴയനിയമ ഭാഗത്ത്, കവിതാ രചനകളിൽ (poetic books) ആദ്യത്തേത് ആണ് ഇയ്യോബ്. ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഇയ്യോബ് ന്റെ പേരാണ് പുസ്തകത്തിനുള്ളത്.  

 

ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം BC 7 ആം നൂറ്റാണ്ടിനും 4 ആം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കേണം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നു വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നു. 6 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആയിരിക്കുവാനാണ് കൂടുതൽ സാദ്ധ്യത. തിന്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൽ, ദൈവത്തിന്റെ പങ്ക് എന്താണ് എന്നതാണ് മുഖ്യവിഷയം. തിന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പഠനത്തെ “തിയോഡെസി” എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് (theodicy). ഇയ്യോബ് എന്ന ഇതിഹാസ തുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തിലൂടെ, എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം കഷ്ടതകളെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന ദാർശനികമായ വിഷയമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കഷ്ടത, അതിന് അർഹനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കഷ്ടത, പാപം എന്ന കാരണത്താൽ അതിനർഹരായവരുടെമേലും, പാപം എന്ന കാരണം കൂടാതെ, അർഹരല്ലാത്തവരുടെമേലും സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ഈ വിഷയത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ പ്രായസമുള്ളതാക്കുന്നു.

 

ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഭാഷ പുരാതനമാണ്. ഇതിൽ നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും, വിലാപങ്ങളും, വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്ത ചില എബ്രായ പദങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇതിൽ കവിതകളിലെ പോലെയുള്ള സമാന്തര വരികൾ ആണ് രചനാശൈലിയായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ഇത് കാവ്യ ശൈലിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആയിരുന്നിരിക്കാം. ഭാഷയും ശൈലയും ഇതിന്റെ പൗരാണികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നരകം: ചില ചോദ്യങ്ങൾ

1.       ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു?

 

ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ്. വേദപുസ്തകം, ദൈവം സർവ്വ സ്നേഹവാനും നീതിമാനുമാണ് എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത്, ദൈവം സ്നേഹം ആണ്, എന്നാൽ അവൻ സ്നേഹം മാത്രമല്ല. അവൻ നീതിമാനായ ദൈവമാണ്. നീതി നടപ്പിലാക്കുക അവന്റെ അധികാരവും, കടമയും, പ്രവർത്തന രീതിയും ആണ്.  

 

സൊദോമും ഗൊമോരയും നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞ അബ്രാഹാം, അവരെ നശിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തോട് ഇടുവിൽ നിന്നു. ഇവിടെ അബ്രാഹാം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചത്.

 

ഉൽപ്പത്തി 18:25 ഇങ്ങനെ നീ ഒരുനാളും ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ? നീതിമാൻ ദുഷ്ടനെപ്പോലെ ആകത്തക്കവണ്ണം ദുഷ്ടനോടുകൂടെ നീതിമാനെ നീ ഒരുനാളും കൊല്ലുകയില്ല. സർവ്വ ഭൂമിക്കും ന്യായാധിപതിയായവൻ നീതി പ്രവൃത്തിക്കാതിരിക്കുമോ?

 

ദാവീദ് രാജാവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 

സങ്കീർത്തനം 9:8 അവൻ ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കും; ജാതികൾക്കു നേരോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യും.

  

ദൈവത്തിന്റെ നീതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ, അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ചു. അതാണ് നരകം. ഇത്, അവന്റെ നിത്യമായ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവർക്കുള്ള വാസസ്ഥലമാണ്.