ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം (Inaugurated Kingdom)

ഇന്ന് നമ്മള്‍, ആരംഭിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യം അഥവാ “inaugurated Kingdom” എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മള്‍ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ആണ് ചിന്തിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ദാവീദിന്‍റെ പ്രവചനം

യേശുക്രിസ്തുവിനും ഏകദേശം 600 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ദാനിയേല്‍ എന്ന യഹൂദ പ്രവാചകന്‍, മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ വരുവാനിരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവചിക്കുക ഉണ്ടായി.
ദാനിയേല്‍, യിസ്രായേലിന്റെ പ്രവാസകാലത്ത് ബാബേല്‍ രാജാവായ നെബൂഖദുനേസരിന്‍റെ കൊട്ടാരത്തില്‍ സേവനം അനുഷ്ടിക്കുക ആയിരുന്നു.
ആ കാലത്ത് ദാനിയേലിന്, ബാബേല്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം, മാനവ ചരിത്രത്തില്‍, മൂന്ന് ലോകസാമ്രാജ്യങ്ങള്‍ കൂടി ഉണ്ടാകും എന്ന ദൈവീക വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു.
അവ പേര്‍ഷ്യ, ഗ്രീക്ക്, റോമന്‍ സാമ്രാജ്യങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും.
ഇവയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ദാനിയേല്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

ദാനിയേല്‍ 2: 44 ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരുനാളും നശിച്ചുപോകാത്ത ഒരു രാജത്വം സ്ഥാപിക്കും; ആ രാജത്വം വേറെ ഒരു ജാതിക്കു ഏല്‍പ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല; അതു ഈ രാജത്വങ്ങളെ ഒക്കെയും തകർത്തു നശിപ്പിക്കയും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കയും ചെയ്യും.

കര്‍ത്താവിന്‍റെ അത്താഴം, പെസഹ, കുഞ്ഞാടിന്‍റെ കല്യാണം

ഈ സന്ദേശം, ആദമിന്‍റെ ഉടമ്പടി, പെസഹ, കര്‍ത്താവിന്‍റെ അത്താഴം, അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിന്‍റെ കല്യാണം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്.

ആദാമിന്‍റെ ഉടമ്പടി, മാനവരാശിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവീക രക്ഷാപദ്ധതിയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനവും വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സുവിശേഷം ആണ്.
പെസഹ, യിസ്രായേല്‍ ജനത്തിന്‍റെ അടിമത്തത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിടുതലും മിസ്രയീമില്‍ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ശിഷ്യന്മാരുമൊത്ത് പെസഹ ആചരിച്ചപ്പോള്‍ യേശു ക്രിസ്തു, അതിന്‍റെ പൊരുള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുകയും, പെസഹയില്‍ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവീക പദ്ധതിയും ദൈവരാജ്യത്തില്‍ കുഞ്ഞാടിന്‍റെ കല്യാണസദ്യയോടെ അത് പരിപൂര്‍ണ്ണമായി നിവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും, അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.