എന്‍റെ അവിശ്വാസത്തിനു സഹായിക്കേണമേ

നമ്മളെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദവാക്യം, മര്‍ക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-)0 അദ്ധ്യായം 29-)0 വാക്യം, ആണ് ഇന്നത്തെ ചിന്തക്കായി ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
നമ്മള്‍ ഈ വാക്യത്തിന്‍റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനും മുമ്പ് യേശു ഇതു പറയുന്ന സന്ദര്‍ഭം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം.

നമ്മള്‍ മറുരൂപമല എന്ന് വിളിക്കുന്ന മലമുകളിലെ യേശുവിന്റെ രൂപാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് മാര്‍ക്കോസ് 9-)0 അദ്ധ്യായത്തില്‍ നമ്മള്‍ വായിക്കുന്നത്.
ഈ മല എവിടെ ആണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.
ഈ സംഭവം മാര്‍ക്കോസ് 8-)0 അദ്ധ്യായത്തില്‍ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിനും  ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഉണ്ടായത്.
മാര്‍ക്കോസ് 8-)0 അദ്ധ്യായത്തിലെ സംഭാഷണം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു:
ജനങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്നു പറയുന്നു” എന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു.
യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെന്നും, ഏലീയാവെന്നും, പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നും ജനം പറയുന്നു എന്നു അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അപ്പോള്‍ യേശു അവരോടു: “എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്നു പറയുന്നു” എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: നീ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നു പത്രൊസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.