കാറ്റു ഇഷ്ടമുള്ളേടത്തു ഊതുന്നു

വീണ്ടും ജനനം ജനനം പ്രാപിച്ചവർ, അതിനുതക്ക ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണം എന്ന പ്രമാണം വീണ്ടും ജനനത്തേക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ ഉണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം. അതിനായി, ഈ പഠനം, പുതുതായി ജനിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടു ആരംഭിക്കാം. 

 

യോഹന്നാന്‍ 3: 8 കാറ്റു ഇഷ്ടമുള്ളേടത്തു ഊതുന്നു; അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു; എങ്കിലും അതു എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല; ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നു” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ആരാണ് അന്യദേവന്മാർ?

ആരാണ് യഹോവയായ ദൈവം, അന്യദേവന്മാർ ഉണ്ട് എന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ടോ, ആരാണ് അന്യദേവന്മാർ, സാത്താനും വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്കും അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്ക് ഉണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വീണുപോയത്? ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.  

ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ യഹോവയായ ദൈവം ഒഴികെയുള്ള ദൈവീക സങ്കൽപ്പങ്ങളെയാണ് അന്യദേവന്മാർ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. 

 

പിശാചിനെയോ, ദുർഭൂതങ്ങളെയോ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിനെ അന്യദേവന്മാരുടെ ആരാധന എന്നു വിളിക്കുന്നില്ല. അവർ അന്യദേവന്മാർ അല്ല. അതിനാൽ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല.