ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുക

ആരെല്ലാം ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കും ആരെല്ലാം അവകാശമാക്കുക ഇല്ല?
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം.

ഈ ചോദ്യം നമ്മള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില മര്‍മ്മങ്ങള്‍ നമ്മളുടെ മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ദൈവരാജ്യം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ല; അതൊരു രാജകീയ ഭരണം ഉള്ള രാജ്യം ആണ്.
രാജാവായ ദൈവം ആണ് ഇവിടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ അധികാരി. ദൈവത്തിന് ഉപദേശം നല്‍കുവാന്‍ മന്ത്രിമാരോ മറ്റ് ഉപദേഷ്ടാക്കളോ ഇല്ല.
ദൈവത്തിന്‍റെ ഹിതവും മൂല്യങ്ങളും ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങള്‍.
അങ്ങനെ രാജ്യം രാജാവും, രാജാവ് രാജ്യവും ആയിരിക്കുന്നു.

പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും

അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം.
ഈ സംഭവം, വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉല്‍പ്രാപണം, ഈ ഭൂമിയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച, വെള്ളസിംഹാസനവും ന്യായവിധിയും എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാന്‍ വെളിപ്പാടിനാല്‍ കാണുന്ന പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മള്‍ പഠിക്കുവാന്‍ പോകുന്നത്.
പഴയനിയമത്തിലും, സുവിശേഷങ്ങളിലും, ലേഖനങ്ങളിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നമ്മള്‍ വായിക്കുന്നുണ്ട്.

നമ്മളുടെ ഈ പഠനത്തില്‍ ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം അവതരിപ്പിക്കുവാനല്ല ഞാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ദൈവവചനം സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികള്‍ക്കായി വിശദീകരിക്കുക എന്നതുമാത്രമാണ് എന്‍റെ ലക്ഷ്യം.
പാരമ്പര്യമായി നമ്മള്‍ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നവ ആവര്‍ത്തിക്കുക എന്നതും പുതിയതായി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നതും എന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം അല്ല.
എഴുതപ്പെട്ട ദൈവവചനം സത്യം ആണ് എന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് വിശദീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാന്‍ ഞാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം.

പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ ആണ് നമ്മള്‍ മുഖ്യമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്.

1.    എന്താണ് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എന്നത്?
2.    പുതിയ ആകാശത്തിന്‍റെയും പുതിയ ഭൂമിയുടെയും സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും?
3.    അവിടെ ജീവിക്കുവാന്‍ ആര്‍ക്കെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്?