ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ മുന്‍ഗണന

നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില്‍ സകലതിനും മീതെ ദൈവരാജ്യം ആയിരിക്കെണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ മുന്‍ഗണന എന്നതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും ആണ് ഈ സന്ദേശത്തില്‍ നമ്മള്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്.
നമ്മളുടെ ഈ ആധുനിക ലോകം ജീവിതവിജയം എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്താല്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുക ആണ്.
വിജയം എന്നത് ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മള്‍ അറിയുന്നു എങ്കിലും ജീവിതവിജയത്തിനായി നമ്മള്‍ അനുനിമിഷം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആണ്.
ഇന്ന് അനേകം പ്രചോതാത്മക പ്രഭാഷകന്മാരും വ്യാവസായിക മേഘലകളിലെ പരിശീലകരും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്:
നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും താല്‍പ്പര്യങ്ങളുടെയും മുന്‍ഗണന നിശ്ചയിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സമയത്തെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും കൂടുതല്‍ ബുദ്ധിയോടെയും സമര്‍ത്ഥമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയും.
ഇതു നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് അവര്‍ ഉറപ്പു പറയുന്നു.
ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ തല്പര്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും മുന്‍ഗണന ക്രമീകരിക്കുവാനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.
നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം സമ്പത്ത്, സമയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശ്രോതസുകളെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുവാന്‍ സഹായിക്കും എന്നാണവയുടെ അവകാശവാദം.
പ്രഭാഷകരും പരിശീലകരും പുസ്തകങ്ങളും നമ്മളുടെ തല്പര്യങ്ങളെയും പ്രതിബദ്ധതകളെയും മുന്‍ഗണനാ ക്രമത്തില്‍ ക്രമീകരിക്കുവാന്‍ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.