പരിച്ഛേദനയും ക്രിസ്തീയ സ്നാനവും

പഴയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദനയും ക്രിസ്തീയ സ്നാനവും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതാണു ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ചിന്താവിഷയം.  ശിശുസ്നാനത്തെ പിന്താങ്ങുന്നവരും കേരളത്തിലെ സുവിശേഷ വിഹിത വേര്‍പെട്ട സഭകളിലെ ചില ദൈവദാസന്മാരും, പഴയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദനയുടെ നിവര്‍ത്തിയും പൊരുളും തുടര്‍ച്ചയും  ആണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം എന്ന് തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മള്‍ ഇവിടെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നത്.

ആരംഭമായി, പരിച്ഛേദനയുടെ വേദപുസ്തക ചരിത്രം ചുരുക്കമായി നമുക്ക് നോക്കാം.
യഹൂദ പ്രമാണമായ പഴയനിയമത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങ് ആണ് പരിച്ഛേദന. ഇതിനെകുറിച്ചു വേദപുസ്തകത്തില്‍ നൂറോളം സ്ഥലങ്ങളില്‍ പരമാര്‍ശമുണ്ട്.
ഇത് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത അടയാളമാണ്.
അബ്രാഹാമും അബ്രാഹാമിന്‍റെ സന്തതികളില്‍ പുരുഷപ്രജ എല്ലാവരും, അവന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസനും അവന്‍ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങിയ അടിമയും പരിച്ഛേദന ഏല്ക്കണമായിരുന്നു. (ഉല്‍പ്പത്തി 17:11)
ഈ ആചാരം അബ്രാഹാമില്‍ നിന്നും ഉല്‍ഭവിച്ച ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളും യഹൂദന്മാരും പിന്തുടര്‍ന്നു പോരുന്നു.

സങ്കേത നഗരം

സംഖ്യാപുസ്തകം 35 ആം അദ്ധ്യായത്തില്‍ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന സങ്കേത നഗരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള മാര്‍മ്മികമായ നിവര്‍ത്തിയെ കുറിച്ചും ആണ് നമ്മള്‍ ഇന്നു ചിന്തിക്കുന്നത്.
പഴയനിയമത്തില്‍, മോശെയുടെ ഉടമ്പടിയില്‍ ഉടനീളം, ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭ്യമാകുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയെകുറിച്ചുള്ള മര്‍മ്മങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ദൈവവും, മോശെ മുഖാന്തിരം യിസ്രായേല്‍ ജനവും, തമ്മില്‍ ഉണ്ടായ ഉടമ്പടിയെ ആണ് നമ്മള്‍ പഴയ നിയപ്രമാണം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ സാധാരണയായി ഉദ്ദേശിക്കാറുള്ളത്.
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനതയുടെയും ദൃഷ്ടിയില്‍, യിസ്രായേല്‍ ജനം അബ്രഹാമിന്റെ കാലം മുതല്‍ നാടോടികള്‍ ആയി, സ്വന്ത രാജ്യമോ രാജാവോ ഇല്ലാതെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടാരം മാറ്റി അടിച്ചു ജീവിക്കുന്നവര്‍ ആയിരുന്നു.
അബ്രഹാമിന് യഹോവയായ ദൈവം നല്‍കിയ വാഗ്ദത്തങ്ങള്‍, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ജനതയ്ക്ക് അറിയേണ്ടവ ആയിരുന്നില്ല.
അതിനാല്‍ തന്നെ യഹോവയായ ദൈവം നാടോടികളുടെ മാത്രം ദൈവം ആയിരുന്നു.
മറ്റെല്ലാ രാജ്യവും ജനതയും ബഹു ദൈവ വിശ്വാസം ഉള്ളവര്‍ ആയിരുന്നപ്പോള്‍, യിസ്രായേല്‍ ജനങ്ങള്‍ മാത്രം ഏക ദൈവ വിശ്വാസികള്‍ ആയി വേറിട്ടു നിന്നു.