ആരാണ് എതിർ ക്രിസ്തു?

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പായി ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് എതിർക്രിസ്തു എന്നു വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്നത്. ഈ വ്യക്തി സാത്താൻ അല്ല, അവൻ സാത്താന്റെ ശക്തിയോടെയും അധികാര്യത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആണ്.

 

യോഹന്നാൻ ഈ വ്യക്തിയെ “എതിർക്രിസ്തു” എന്നും അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ് ഈ വ്യക്തിയെ “നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ” എന്നും വിളിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 2:18, 2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3). “ഇപ്പോൾ അനേകം എതിർക്രിസ്തുക്കൾ” എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നും യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് (1 യോഹന്നാൻ 2:18). അതിനാൽ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന വാക്ക്, പൊതുവേ അവന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെയും, അന്ത്യ നാളുകളിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു അനുമാനിക്കാം.

 

അന്ത്യ കാലത്ത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക രാജാവിനാൽ ഈ ലോകം ഭരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, എതിർ ക്രിസ്തു എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന, സാത്താന്റെ ആത്മാവു ഉള്ള ഒരുവൻ അൽപ്പകാലത്തേക്ക് ലോകത്തെ ഭരിക്കും എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പ്രവചിക്കുന്നത്.

കാണാതെപോയ ആട്

മത്തായി 18:12-14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും, ലൂക്കോസ് 15:4-32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ആയി യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഉപമകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ മൂന്നും കാണാതെപോയവ പിന്നീട് കണ്ടുകിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്.

ഇതിൽ മത്തായി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന, എന്നാൽ പിന്നീട് കണ്ടു കിട്ടുന്ന ആടിന്റെ ഉപമയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഹൃസ്വമായ ഒരു വിവരണം ആണ്.

 

മത്തായി 18:12-14

12   നിങ്ങൾക്കു എന്തു തോന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന്നു നൂറു ആടു ഉണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ; അവയിൽ ഒന്നു തെറ്റി ഉഴന്നുപോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടേച്ചു തെറ്റിപ്പോയതിനെ മലകളിൽ ചെന്നു തിരയുന്നില്ലയോ?

13   അതിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റമ്പതിലും അധികം അതിനെക്കുറിച്ചു സന്തോഷിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.

14   അങ്ങനെതന്നേ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ നശിച്ചുപോകുന്നതു സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്നു ഇഷ്ടമല്ല.   

 

ഇവിടെ കാണാതെ പോയ ആട് “ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ” ആണ്. ആരാണ് “ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ”?

കാറ്റു ഇഷ്ടമുള്ളേടത്തു ഊതുന്നു

വീണ്ടും ജനനം ജനനം പ്രാപിച്ചവർ, അതിനുതക്ക ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണം എന്ന പ്രമാണം വീണ്ടും ജനനത്തേക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ ഉണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം. അതിനായി, ഈ പഠനം, പുതുതായി ജനിക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടു ആരംഭിക്കാം. 

 

യോഹന്നാന്‍ 3: 8 കാറ്റു ഇഷ്ടമുള്ളേടത്തു ഊതുന്നു; അതിന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കുന്നു; എങ്കിലും അതു എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നും എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല; ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ എല്ലാം അതുപോലെ ആകുന്നു” എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ആരാണ് അന്യദേവന്മാർ?

ആരാണ് യഹോവയായ ദൈവം, അന്യദേവന്മാർ ഉണ്ട് എന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ടോ, ആരാണ് അന്യദേവന്മാർ, സാത്താനും വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്കും അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്ക് ഉണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വീണുപോയത്? ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.  

ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ യഹോവയായ ദൈവം ഒഴികെയുള്ള ദൈവീക സങ്കൽപ്പങ്ങളെയാണ് അന്യദേവന്മാർ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. 

 

പിശാചിനെയോ, ദുർഭൂതങ്ങളെയോ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിനെ അന്യദേവന്മാരുടെ ആരാധന എന്നു വിളിക്കുന്നില്ല. അവർ അന്യദേവന്മാർ അല്ല. അതിനാൽ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല.

വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു

ദാനിയേൽ 9:26 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന “വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു” ആരാണ് എന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ വിഷയം. വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്:

 

ദാനിയേൽ 9:26 അറുപത്തു രണ്ടു ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടു അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെടും; (Messiah shall be cut offNKJV) അവന്നു ആരും ഇല്ലെന്നു വരും; പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജ്ജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും; അവന്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടെ ആയിരിക്കും; അവസാനത്തോളം യുദ്ധമുണ്ടാകും; ശൂന്യങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

 

ദാനിയേൽ പ്രവചന പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖ്യ വിഷയം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനം ആണ്. ദാനിയേൽ, ബാബേല്‍ പ്രവാസത്തില്‍ ആയിരുന്നപ്പോള്‍ ലഭിച്ച ദൈവീക വെളിപ്പാടുകള്‍ ആണിവ. ഇതിന്റെ കാലഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നിലധികം പ്രവചനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് “ദാനിയേലിന്റെ 70 ആഴ്ചവട്ടം” എന്നു അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 9 ആം അദ്ധ്യായം 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

ദാനിയേൽ, യെരൂശലേമിന്റെയും യഹൂദ ജനത്തിന്റെയും പുനസ്ഥാപനത്തിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, ഗബ്രീയേൽ ദൂതൻ മുഖാന്തിരം ദൈവം അറിയിച്ച വെളിപ്പാടുകൾ ആണ് “ദാനിയേലിന്റെ 70 ആഴ്ചവട്ടം” എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.