നരകം: ചില ചോദ്യങ്ങൾ

1.       ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു?

 

ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതാണ്. വേദപുസ്തകം, ദൈവം സർവ്വ സ്നേഹവാനും നീതിമാനുമാണ് എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത്, ദൈവം സ്നേഹം ആണ്, എന്നാൽ അവൻ സ്നേഹം മാത്രമല്ല. അവൻ നീതിമാനായ ദൈവമാണ്. നീതി നടപ്പിലാക്കുക അവന്റെ അധികാരവും, കടമയും, പ്രവർത്തന രീതിയും ആണ്.  

 

സൊദോമും ഗൊമോരയും നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞ അബ്രാഹാം, അവരെ നശിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തോട് ഇടുവിൽ നിന്നു. ഇവിടെ അബ്രാഹാം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചത്.

 

ഉൽപ്പത്തി 18:25 ഇങ്ങനെ നീ ഒരുനാളും ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ? നീതിമാൻ ദുഷ്ടനെപ്പോലെ ആകത്തക്കവണ്ണം ദുഷ്ടനോടുകൂടെ നീതിമാനെ നീ ഒരുനാളും കൊല്ലുകയില്ല. സർവ്വ ഭൂമിക്കും ന്യായാധിപതിയായവൻ നീതി പ്രവൃത്തിക്കാതിരിക്കുമോ?

 

ദാവീദ് രാജാവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 

സങ്കീർത്തനം 9:8 അവൻ ലോകത്തെ നീതിയോടെ വിധിക്കും; ജാതികൾക്കു നേരോടെ ന്യായപാലനം ചെയ്യും.

  

ദൈവത്തിന്റെ നീതി നടപ്പിലാക്കുവാൻ, അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു സ്ഥലം സൃഷ്ടിച്ചു. അതാണ് നരകം. ഇത്, അവന്റെ നിത്യമായ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവർക്കുള്ള വാസസ്ഥലമാണ്.

നരകം: ഉന്മൂലനമോ നിത്യ ശിക്ഷയോ?

വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ

യഹൂദ മതം

 

പുരാതന യഹൂദ മത വിശ്വാസ പ്രകാരം, മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഷിയോൾ എന്ന പാതാളത്തിലേക്ക് പോകും. അവർ അവിടെ കാര്യഗൃഹത്തിൽ എന്നതുപോലെ ജീവിക്കും. കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ യോസേഫിനെ കടിച്ചുകീറി കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നു അവന്റെ സഹോദരന്മാർ, അവരുടെ അപ്പനായ യാക്കോബിനോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: “ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ എന്റെ മകന്റെ അടുക്കൽ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്നു പറഞ്ഞു.” (ഉൽപ്പത്തി 37:35).

 

യാക്കോബിന്റെ വാക്കുകളിൽ, “പാതാളം” എന്നു പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എബ്രായ വാക്ക് “ഷിയോൾ” എന്നാണ്. (sh@'owl - sheh-ole', Sheol). ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, മരിച്ചവരുടെ വാസസ്ഥലം, കല്ലറ, നരകം, കുഴി, എന്നിങ്ങനെയാണ്. ഇത് ഭൂഗർത്തത്തിലുള്ള, അന്ധകാര നിബിഡമായ, നിശബ്ദതയുടെയും, സ്മൃതിഭ്രംശത്തിന്റെയും, സ്ഥലമായിട്ടാണ് പഴയനിയമ വിശ്വാസികൾ കരുതിയത്.

 

ഇയ്യോബ് 10:20-22

20 എന്റെ ജീവകാലം ചുരുക്കമല്ലയോ? ഇരുളും അന്ധതമസ്സും ഉള്ള ദേശത്തേക്കു അർദ്ധരാത്രിപോലെ കൂരിരുളും ക്രമമില്ലാതെ അന്ധതമസ്സും

21   വെളിച്ചം അർദ്ധരാത്രിപോലെയും ഉള്ള ദേശത്തേക്കു തന്നേ, മടങ്ങിവരാതവണ്ണം പോകുന്നതിന്നുമുമ്പെ

22 ഞാൻ അല്പം ആശ്വസിക്കേണ്ടതിന്നു നീ മതിയാക്കി എന്നെ വിട്ടുമാറേണമേ.        

 

ഈ വാക്കിനെ, പഴയനിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷയിൽ, “ഹാഡേസ്” എന്നാണ് മൊഴിമാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. (Hades ). മലയാളത്തിൽ ഈ വാക്ക് “പാതാളം” എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

 

യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ധനവാന്റേയും ലാസരിന്റെയും ഉപമയിൽ, പാതാളത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി നമ്മൾ കാണുന്നു. ഈ ആശയം BC രണ്ട്, മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഉടലെടുത്തതാണ് എന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. നീതിമാന്മാർ സ്വർഗ്ഗീയ വിശ്രമത്തിന്റെ ഇടത്തേക്കും, ദുഷ്ടന്മാർ യാതനയുള്ള ഇടത്തേക്കും പോകും. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും, ഷിയോളിൽ ഉള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം സാധാരണമായി.

നരകം സത്യമാണോ?

സ്വർഗ്ഗവും നരകവും ഒരുപോലെ സത്യമാണ് എങ്കിലും, സ്വർഗ്ഗം ഉണ്ട് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും നരകം ഉണ്ട് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അന്ത്യ ന്യായവിധിയക്ക് ശേഷം, യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത സകലമനുഷ്യരും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെടും എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

 

ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ, “വ്യക്തിപരമായ യുഗാന്ത ശാസ്ത്ര”ത്തിന്റെ (personal eschatology) ഭാഗമാണ് നരകം എന്ന വിഷയം. പഴയനിയമത്തിലും പുതിയ നിയനിയമത്തിലും വിവരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെയും മനുഷ്യരാശിയുടെയും അന്ത്യകാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് “യുഗാന്ത ശാസ്ത്രം” (eschatology). ദാനിയേൽ, യെശയ്യാവ്, യെഹേസ്കേൽ, സെഖർയ്യാവ്, വെളിപ്പാട് എന്നീ പുസ്തകങ്ങളെ ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ ഈ പഠന ശാഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവചന ഭാഷയിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു.

സത്യം എന്നാൽ എന്തു?

പുരാതന കാലം മുതല്‍ ഇന്നേവരെ, ലോകം ഏറ്റവും അധികം ചര്‍ച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദാര്‍ശനികമായ ചോദ്യമാണ് “സത്യം എന്നാല്‍ എന്ത്? ലോകാരംഭം മുതലുള്ള എല്ലാ തത്വചിന്തകരുടെയും അന്വേഷണം സത്യം എന്താണ് എന്നു കണ്ടെത്തുകയാണ്. സത്യത്തെ എങ്ങനെ നിര്‍വചിക്കാം? എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും സത്യം? എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? മരണത്തിനപ്പുറം മനുഷന് എന്തു സംഭവികുന്നു. എന്താണ് ഇതിന്റെയെല്ലാം സത്യം? ഇതെല്ലാം അവരുടെ അന്വേഷണത്തിലെ വിഷയങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു.

 

എന്നാല്‍, ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ചിന്തകരും, പ്രഭാഷകരും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച വ്യക്തി ഒരു തത്വ ചിന്തകന്‍ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം, റോമന്‍ സാമ്രാജ്യകാലത്ത്, യഹൂദ്യ എന്ന പ്രദേശത്തിലെ ഗവര്‍ണര്‍ ആയിരുന്ന പീലാത്തൊസ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച്, അതിന് ദര്‍ശനികമായ ഉത്തരം അന്വേഷിക്കുക ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി വേദപുസ്തകത്തിലോ, ചരിത്രത്തിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമായി തത്വ ചിന്തകര്‍ ഈ ചോദ്യത്തെ കാണുന്നു.

ദാനീയേലിന്റെ 70 ആഴ്ചവട്ടം

വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയനിയമ ഭാഗത്തുള്ള ദാനിയേൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്, ദാനിയേൽ പ്രവാചകനാണ് എന്നതാണ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം. ഇതിന് ആസ്പദമായി, ദാനിയേൽ 9: 2, 10: 2 എന്നീ വാക്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ദാനീയേലയാണ് എന്ന സൂചനയാണ് യേശുക്രിസ്തുവും നല്കിയത് (മത്തായി 24: 15). 540 BC യ്ക്കും 537 BC യ്ക്കും ഇടയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചന നടന്നിട്ടുണ്ടാകേണം. 537 BC ആണ് ദാനിയേൽ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ തീയതി. അതിനാൽ, ഇതേ വർഷത്തോടെ പുസ്തകത്തിന്റെ രചന പൂർത്തിയായതായി കണക്കാക്കാം.

 

ദാനിയേൽ പ്രവചന പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖ്യ വിഷയം, ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരവും, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനവും ആണ്. ദൈവീക ഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവിന്റെ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലും, ദർശനങ്ങളുടെ വിവരണത്തിലും ദാനിയേൽ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഈ കാലഗതികളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പ്രവചനമാണ് പൊതുവേ “ദാനിയേലിന്റെ 70 ആഴ്ചവട്ടം” എന്നു അറിയപ്പെടുന്നത്.