ത്രിത്വം – ഒരു വിശദീകരണം

ത്രിത്വം എന്നത് ഒരു ആത്മീയ മര്‍മ്മമാണ് (Trinity). അത് ദൈവീകത്വത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവമാണ് എന്നും, ദൈവം ഏകനാണ് എന്നും തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു. ഈ ദൈവീക അസ്തിത്വത്തെയാണ് നമ്മള്‍ ത്രിത്വം എന്നും ത്രീയേക ദൈവം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ത്രിത്വം എന്ന വാക്കോ, ദൈവീക ത്രിത്വത്തെ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു അദ്ധ്യായമോ വേദപുസ്തകത്തില്‍ ഇല്ല. ത്രിത്വ ഉപദേശം കാലാകാലങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടുവന്ന ദൈവീക സത്യത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം ആണ്. ദൈവ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ആളത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ സഭാ പിതാക്കന്മാര്‍ അത് വിശദീകരിക്കുവാന്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയ വാക്കാണ് ത്രിത്വം. ത്രിത്വ ഉപദേശത്തിന്റെ മാര്‍മ്മികമായ ആശയം വേദപുസ്തകത്തില്‍, പഴയനിയമത്തിലും പുതിയനിയമത്തിലും കാണാം.

ത്രിത്വ ഉപദേശത്തിന്റെ മര്‍മ്മം യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണ് എന്നതാണ്. ത്രിത്വ ഉപദേശത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നവര്‍ യേശുവിന്റെ ദൈവീകത്വത്തെയാണ് തള്ളിക്കളയുന്നത്. അതിനാല്‍, ത്രിത്വ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് യേശു ദൈവമാണ് എന്നു പഠിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കേണം.

കാതോലികവും അപ്പോസ്തലികവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭ

 നിഖ്യാ വിശ്വാസപ്രമാണം

നിഖ്യാ വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏറ്റുപറച്ചില്‍ ആണ്, ക്രിസ്തീയ സഭ “കാതോലികവും അപ്പോസ്തലികവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭ” ആണ് എന്നത്. അന്നുമുതല്‍ ഇതിനെ സത്യ സഭയുടെ നാല് അടയാളങ്ങള്‍ ആയി കരുതിപ്പോരുന്നു.

അടിസ്ഥാന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപന രേഖയാണ് നിഖ്യാ വിശ്വാസപ്രമാണം. ഇത് ഗ്രീക്കില്‍ ആണ് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ടത്. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക സഭാവിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങള്‍ അല്ല. ഇതിന്റെ രൂപീകരണ കാലത്ത് ക്രിസ്തീയ സഭ പല വിഭാഗങ്ങള്‍ ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ ഏക ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായിട്ടാണ് ഇത് അന്നത്തെ സഭാപിതാക്കന്മാര്‍ രൂപീകരിച്ചത്.

ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ കൊടിയ പീഡനങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസികള്‍ കടന്നുപോയി. ഇതിന് ഒരു അറുതി വന്നത്, പടിഞ്ഞാറന്‍ റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവര്‍ത്തി ആയിരുന്ന കോണ്‍സ്റ്റന്‍റൈന്‍, AD 312 ല്‍ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ്. അതോടെ, ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്ക് എതിരായ പീഡനങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുകയും, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിലും അയല്‍ രാജ്യങ്ങളിലും വേഗത്തില്‍ പരക്കുകയും ചെയ്തു.

സകലജഡത്തിന്മേലും പകരപ്പെടുന്ന ആത്മാവ്

 വീണ്ടും ജനനവും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനവും

വീണ്ടും ജനനവും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനവും രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങള്‍ ആണ്. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ആത്മ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. വീണ്ടും ജനനം എന്നത് നമ്മളെ പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടിയാക്കിമാറ്റുന്ന, ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രക്രിയ ആണ്. പഴയ വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും ആത്മീയമായി വിഭിന്നന്‍ ആയ ഒരു പുതിയ വ്യക്തി നമ്മളില്‍ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വീണ്ടും ജനനം എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

1 കൊരിന്ത്യര്‍ 12: 3 ല്‍ അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ് പറയുന്നതു ഇങ്ങനെയാണ്: “ ... പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാതെ യേശു കർത്താവു എന്നു പറവാൻ ആർക്കും കഴികയുമില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു.” അതായത് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിലും ഒരു അളവില്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ട്.

എന്നാല്‍, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം ആണ്. ഇത് യേശുക്രിസ്തുവില്‍ വിശ്വസിച്ച്, ദൈവ കൃപയാല്‍ രക്ഷപ്രാപിച്ചവരുടെ മേല്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ പകരപ്പെടുന്ന ആത്മീയ അനുഭവം ആണ്. അത് പെന്തെക്കോസ്ത് ദിവസം, യെരൂശലേമിലെ ഒരു മാളിക മുറിയില്‍ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 120 പേരുടെമേല്‍ വന്ന ആത്മാവിന്റെ പകര്‍ച്ചയാണ്. ഈ അനുഭവം പെന്തെക്കോസ്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല. അത് യേശുവില്‍ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരുടെമേലു വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ ഈ പകര്‍ച്ച, അതേ അളവിലും ശക്തിയിലും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെമേല്‍ സംഭവിക്കുന്നു.

യഹൂദന്‍റെ മശീഹയും യേശുക്രിസ്തുവും

മശീഹ എന്ന വിശ്വസം ഉടലെടുത്തത് യഹൂദ മതത്തില്‍ ആണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ യഹൂദമതം അനുശാസിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മശീഹയ്ക്കു ഉണ്ട്. ഒരുവന്‍ മശീഹയാണോ എന്നു തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടത്, അവന്‍ എത്രത്തോളം മശീഹയെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദ സങ്കല്‍പ്പത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്ക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.   

മശീഹ എന്നതിന്റെ എബ്രായ വാക്ക് മഷിയാക് എന്നാണ് (Mashiach). ഇതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷ ക്രിസ്റ്റോസ് എന്നും, ഇംഗ്ലീഷില്‍ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നും, മലയാളത്തില്‍ മശീഹ എന്നും ക്രിസ്തു എന്നുമാണ് (KhristósΧριστός; Christ). ഈ വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം “അഭിഷിക്തന്‍” എന്നാണ്. യഹൂദന്മാര്‍ മശീഹയെ, അഭിഷിക്തനായ രാജാവ്” എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍, “മെലേക് മഷിയാക്” എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് (Melech Mashiach). അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ കാലത്തെയാണ് മശീഹ യുഗം എന്നു വിളിക്കുന്നത് (Messianic Age). മശീഹയുടെ വാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് ഭൂമിയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ യേശുവിനെ മശീഹയായി കാണുന്നു എങ്കിലും യഹൂദ വേദപണ്ഡിതന്മാര്‍ ഒരിയ്ക്കലും അതിനോടു യോജിക്കുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ ജനനം, ജീവിതം, ശുശ്രൂഷകള്‍, പഠിപ്പിക്കലുകള്‍, മരണം എന്നിവയൊന്നും യഹൂദ വിശ്വാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം.

എന്നാല്‍ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ യേശുവിനെ മശീഹ ആയി കാണുന്നു. മശീഹയെക്കുറിച്ചുള്ള, പഴയനിയമത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളും, മശീഹയുടെ ദൌത്യങ്ങളും എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവില്‍ നിവര്‍ത്തിയായി. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും, ജീവിതവും, മരണവും പഴയനിയമ പ്രവചകന്‍ മുന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശു ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയില്‍ ജനിച്ച് യഹൂദ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മശീഹയാണ്.

മശീഹയുടെ ദൌത്യമായി പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ യേശുവിന്റെ ജീവിത കാലത്തില്‍ നിവര്‍ത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ അവയെല്ലാം, യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നിവര്‍ത്തിക്കപ്പെടും. അവന്‍ വീണ്ടും വരുമ്പോള്‍ മശീഹ യുഗം ആരംഭിക്കും. ഇതെല്ലാമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വസം.

ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ യാഗം

പ്രസംഗവേദികളില്‍ അധികം കേള്‍ക്കാത്ത, എന്നാല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വളരെ അധികം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ യാഗം. ഈ യാഗത്തിന്റെ നാനാ വശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടാറില്ല എങ്കിലും, അന്ത്യനാളുകള്‍ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ്‌ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ കണ്ടെത്തിയതായുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ യാഗം, യഹൂദ മത വിശ്വാസത്തിലെ അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രം നടന്നിരുന്ന, എന്നാല്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യാഗം ആണ്. അതിലുപരി, ഈ യാഗത്തിന് യേശുക്രിസ്തുവുമായും ബന്ധം ഉണ്ട്.