ദാനിയേലിന്റെ ദര്‍ശനത്തിലെ 4 മഹാമൃഗങ്ങൾ

ദാനിയേല്‍ കണ്ട 4 മഹാമൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദര്‍ശനവും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയം.
അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന പുസ്തകമായിട്ടാണ് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തെ പൊതുവേ കണക്കാക്കുന്നത്.
ദാനിയേല്‍ രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലെ നെബൂഖദുനേസ്സരിന്റെ സ്വപ്നവും ഏഴാം അദ്ധ്യായത്തിലെ 4 മഹാമൃഗങ്ങളുടെ ദര്‍ശനവും "apocalypse" എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Apocalypse മൂല ഭാഷയായ ഗ്രീക്കില്‍ ഈ വാക്കിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം വെളിപ്പാട്, പൂര്‍ണ്ണമായി അറിയിക്കപ്പെട്ടത്‌, മൂടുപടം നീക്കുക എന്നിങ്ങനെ ആണ്.

നെബൂഖദുനേസ്സരിന്‍റെ സ്വപ്നം

ബാബിലോണിയന്‍ രാജാവായിരുന്ന നെബൂഖദുനേസ്സരിന്റെ സ്വപ്നവും ദാനിയേല്‍ അതിന് നല്‍കിയ വ്യാഖ്യാനവും, ദാനിയേല്‍ കണ്ട 4 മഹാമൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദര്‍ശനവും അതിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ആണ് നമ്മളുടെ പഠന വിഷയം.
ഈ പഠനം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളില്‍ ആയിട്ടാണ് ഞാന്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കാണുകയും കേള്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നെബൂഖദുനേസ്സരിന്റെ സ്വപ്നവും അതിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനവും ആണ്.
രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ദാനിയേല്‍ കണ്ട 4 മഹാമൃഗങ്ങളുടെ ദര്‍ശനവും അതിന്‍റെ വ്യാഖ്യാനവും ആണ്.
ഇവ തമ്മില്‍ വളരെയധികം ബന്ധം ഉണ്ട്.