യേശു പിതൃദേശത്ത്‌

ഇന്നു നമ്മള്‍ വളരെ ലളിതവും എന്നാല്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാന്‍ ശ്രമിക്കുക ആണ്.
യേശുവിന് ഒരു അത്ഭുതം പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസം ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഞാന്‍ ഈ ചോദ്യത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ വീണ്ടും ചോദിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
സ്വീകര്‍ത്താവിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണോ യേശു അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്?
മറ്റൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, മനുഷ്യന് വിശ്വാസം ഇല്ലാ എങ്കില്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാനുള്ള യേശുവിന്‍റെ കഴിവും അധികാരവും പരിമിതപ്പെടുമോ?

വിടുതലിനെ അറിയുക


എന്താണ് പൈശാചിക ബന്ധനം, എങ്ങനെ ആണ് സാത്താന്യ ബന്ധനം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌, എങ്ങനെ നമുക്ക് വിടുതല്‍ പ്രാപിക്കാം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ ആണ് നമ്മള്‍ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുവാന്‍ പോകുന്നത്.

നമ്മളുടെ കര്‍ത്താവിന്റെ ചില വാക്കുകള്‍ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചര്‍ച്ച ആരംഭിക്കാം.

ലൂക്കോസ് 19: 41 - 44
41       അവൻ നഗരത്തിന്നു സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ചു കരഞ്ഞു:
42       ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിന്നുള്ളതു നീയും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ അതു നിന്റെ കണ്ണിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
43       നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടു നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്കു ചുറ്റും വാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞു നാലുപുറത്തും ഞെരുക്കി
44       നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു, നിങ്കൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്കു വരും.