ഒഴിഞ്ഞു കടന്നുവന്ന രക്ഷ

നമ്മള്‍ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? ഉത്തരം ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. നമ്മളുടെ രക്ഷയുടെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോള്‍ എല്ലാവരും രക്ഷയില്‍ നമ്മളുടെ പങ്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.

രക്ഷയില്‍ നമുക്ക് ഉള്ള പങ്ക് പ്രധാനമാണ് എങ്കിലും വളരെ ചെറുതാണ്. നമ്മള്‍ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്രവൃത്തികള്‍ കൊണ്ടോ, ശുദ്ധ മനസ്സുകൊണ്ടോ, മഹിമകൊണ്ടോ അല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ടു, അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കളയാം എന്നു വിചാരിച്ചു ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതുമല്ല.

പിതാവായ ദൈവം, ലോകാരാംഭത്തിന് മുമ്പേ, ക്രിസ്തുയേശുവില്‍ നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മുന്‍ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടു മാത്രമാണു നമ്മള്‍ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.

 

എഫെസ്യര്‍ 2: 8, 9

8    കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു; അതിന്നും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേയാകുന്നു.

   ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല.

ഈ പ്രക്രിയയില്‍ ദൈവം ചിലരെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നുപോയി നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണു ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

യേശുക്രിസ്തുവീണ്ടും വരുമോ?

യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുമോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ടു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും വരും എന്നു മഹാഭൂരിപക്ഷം ക്രൈസ്തവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവ് എന്നത് ക്രൈസ്തവര്‍ മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് എന്നു യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവ വിരോധികളും വാദിക്കുന്നു. മശിഹാ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വരും എന്നത് പഴയനിയമത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉപദേശമാണ് എന്നാണ് യഹൂദന്മാരുടെ നിലപാട്. യേശുവിനെ അവര്‍ മശിഹയായി അഥവാ ക്രിസ്തുവായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ മശീഹ ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരൂ, അത് ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നു യഹൂദന്മാര്‍ കരുതുന്നു. 

എന്നാല്‍ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ക്രൈസ്തവ വിശ്വസം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും ഇനിയും സമീപ ഭാവിയില്‍ അവന്‍ വീണ്ടും വരും എന്നാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെയാണ് അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ്, “ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ” എന്നു വിളിക്കുന്നത്.


തീത്തൊസ് 2: 12 നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശെക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതെക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ടു ….

എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവര്‍ യേശു വീണ്ടും വരും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതും പ്രത്യാശിക്കുന്നതും?

ഇതിനൊരു ഉത്തരം നല്‍കുവാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് ബൌദ്ധീകമായ വാദങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുവാന്‍ സാധ്യമല്ല. അത് ദൈവവചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ കഴിയൂ. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും ദൈവവചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ കഴിയൂ. അതിനായി  മുഖ്യമായും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠനവിഷയമാക്കുന്നത്. അത് ഇതെല്ലാം ആണ്:

വീട് പണിത മനുഷ്യരുടെ ഉപമ

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപമകളില്‍ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉപമായാണ് വീടുപണിത രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കഥ. ഇതില്‍ ഒരുവന്‍ പാറമേല്‍ വീട് പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്‍ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമന്‍ മണലിന്‍മേല്‍ ആണ് വീട് പണിതത്. ഈ ഉപമ മത്തായി 7: 24-27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ലൂക്കോസ് 6: 47-49 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ഥ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞതാണ്. ഉപമയുടെ വിവരണത്തിലെ വാക്കുകളില്‍ നേരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.

മത്തായി 5 മുതല്‍ 7 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ലൂക്കോസിന്റെ 6: 20-49 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ സമതലത്തിലെ പ്രഭാഷണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ പ്രഭാഷണം മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗിരി പ്രഭാഷണം ആണ്. രണ്ടു പ്രഭാഷണങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് വീട് പണിത രണ്ടു മനുഷ്യരുടെ ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. മത്തായിയും ലൂക്കൊസും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉപമകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വായിച്ചാലേ ശരിയായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ മത്തായിയുടെ വിവരണവും ലൂക്കോസിന്റെ വിവരണവും നമ്മള്‍ ഇടകലര്‍ത്തി വായിക്കുകയാണ്.  

മത്തായിയില്‍ യേശു ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത്, “ആകയാൽ എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ടു ചെയ്യുന്നവൻ ഒക്കെയും പാറമേൽ വീടു പണിത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോടു തുല്യനാകുന്നു.” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഒരുവനെ ബുദ്ധിയുള്ളവന്‍ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപമ ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാമന്‍ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവന്‍ ആയിരുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല. ലൂക്കോസ് ആരെയും ബുദ്ധിമാന്‍ എന്നോ ബുദ്ധിഹീനന്‍ എന്നോ വിളിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും യേശു ഒരുവനെക്കുറിച്ച് ബുദ്ധിയുള്ളവന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടും പിന്നീട് രണ്ടാമന്റെ വീടിന് സംഭവിച്ച ക്ഷതം കൊണ്ടും രണ്ടാമനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവന്‍ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇത് അവരെ തിരിച്ചറിയുവാന്‍ നമ്മളെ സഹായിക്കും.