വേദപുസ്തകത്തില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോ?

വേദപുസ്തകത്തില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം, തിരുവെഴുത്തില്‍, അതിന്റെ മൂല ഘടനയിലും, രൂപത്തിലും, ഭാഷയിലും, കൃതിയിലും തെറ്റുകള്‍ ഇല്ല എന്നു തന്നെ ആണ്. അതായത്, തിരുവെഴുത്തുകള്‍ എല്ലാം ദൈവശ്വാസിയമാണ്, (2 തിമൊഥെയൊസ് 3: 16), അതിനാല്‍ അത് എഴുതപ്പെട്ട അര്‍ത്ഥത്തില്‍ അതില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഇല്ല.  

ആദാം പാപം ചെയ്യുമെന്നു ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നുവോ?

ആദാം പാപം ചെയുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ആണ് നമ്മള്‍ ഈ വീഡിയോയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം: ആദാമും ഹവ്വയും പാപം ചെയ്യും എന്ന് ദൈവത്തിന് മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, നമ്മള്‍, മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഒരു കാര്യം മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ അര്‍ഥമാക്കുന്നതും, ദൈവത്തിന് സകലതും മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍, നമ്മളുടെ ഇശ്ചാ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മാറ്റുവാനോ, അനുവദിക്കുവാനോ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന അര്‍ത്ഥം ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം മുന്‍ കൂട്ടി അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോള്‍, അത് സംഭവിച്ചതില്‍ ദൈവീക ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അര്‍ത്ഥമില്ല. ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാന്‍ അല്പ്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യം ആണ്, എങ്കിലും നമുക്ക് അല്‍പ്പമായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കാം.