യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങള്‍

വേദപുസ്തകം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകളുടെ രേഖ ആണ്. അതിനാല്‍ ഭാവിയില്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കും ലോകത്തിനും എന്തു സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനേകം പ്രവചനങ്ങള്‍ ഇതില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവചനങ്ങള്‍ പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒന്നിലധികം എഴുത്തുകാര്‍ വിവിധ കാലഘത്തില്‍ എഴുതിയതാണ്. ഇവ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അന്തിമമായ പദ്ധതിയെ വെളിവാക്കുന്നു.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെകുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ ആണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങള്‍. ഇതിനെ നമ്മള്‍ക്ക് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങള്‍ എന്നോ അന്ത്യകാല അടയാളങ്ങള്‍ എന്നോ വിളിക്കാം. ഈ പ്രവചനങ്ങള്‍ വേദപുസ്തകത്തിലെ പല പുസ്തകങ്ങളിലും കാണാം. ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അനേകം വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ അവന്റെ വരവിന്റെ കൃത്യമായ ദിവസമോ സമയമോ പ്രവചിക്കുവാന്‍ മനുഷ്യനു അനുവാദമില്ല എന്നു നമ്മള്‍ ഓര്‍ക്കേണം. കാരണം, “ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചോ എന്‍റെ പിതാവു മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല.” എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്. (മത്തായി 24:36). എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് തികച്ചും അജ്ഞര്‍ അല്ലാ താനും. അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പായി ഈ ഭൂമിയില്‍ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇവ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍, “അവൻ അടുക്കെ വാതിൽക്കൽ തന്നേ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ” എന്നും (മത്തായി 24: 33), “നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പു അടുത്തു വരുന്നതു കൊണ്ടു നിവിർന്നു തല പൊക്കുവിൻ” എന്നും  (ലൂക്കോസ് 21: 28), “ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു ഗ്രഹിപ്പിൻ.” (ലൂക്കോസ് 21: 31) എന്നുമാണ് അവന്‍ പറഞ്ഞത്.