ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍


ഇതൊരു പ്രത്യേക സന്ദേശമാണ്. ജീവിത ഭാരങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ട്, നാളുകളായി, ജാഗ്രതയോടെ പ്രാര്‍ഥിച്ചിട്ടും വിടുതല്‍ കാണുവാന്‍ കഴിയാതെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണി നീക്കുന്ന അനേകര്‍ നമ്മളുടെ ഇടയില്‍ ഉണ്ട്.
ഒരു മനുഷ്യനും തങ്ങളെ അലട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്രര്‍ അല്ല. ഒന്നല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.
അതില്‍നിന്നും ഒരു വിടുതല്‍ നമ്മള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ജീവിതത്തില്‍ കയറികൂടിയ അന്ധകാരത്തിന്‍റെ അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും ഒരു വിടുതല്‍ ലഭിക്കേണം എന്ന് നമ്മള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഈ സന്ദേശം നിങ്ങക്കുവേണ്ടി ഉള്ളതാണ്.
ദൈവത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാത്യശയെക്കുറിച്ചു പറയുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അതിനാല്‍ ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധയോടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെയും കേള്‍ക്കുക.
ഇതു നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹമാകും. തീര്‍ച്ച.

വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്‍റെ രഹസ്യങ്ങള്‍

വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്‍റെ രഹസ്യങ്ങള്‍ എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം.
ഈ ഭൂമിയില്‍ നമ്മള്‍ ആയിരികുമ്പോള്‍ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന 5 രഹസ്യങ്ങള്‍ അഥവാ മര്‍മ്മങ്ങള്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കാം എന്നാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ഈ ഭൂമിയില്‍ നമ്മള്‍ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ വിജയകരമായ ഒരു കിസ്തീയ ജീവിതം നമ്മള്‍ നയിക്കേണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.
വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ സംസാരിക്കുന്നത്, ഭൌതീക മണ്ഡലത്തില്‍ ഉള്ള വിജയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ആണ്.