ക്രിസ്തീയ കാര്യസ്ഥന്‍

ആരാണ് കാര്യസ്ഥന്‍

മറ്റൊരാളിന്റെ വസ്തുവകകളോ ധനമോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആണ് കാര്യസ്ഥന്‍.
മറ്റൊരാളിന്റെ പ്രതിനിധി ആയി അയാളിന്റെ ഇടപാടുകളില്‍ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി കാര്യസ്ഥന്‍ ആണ്.
ഒരു കാര്യസ്ഥന്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വസ്തുവകകള്‍ അയാളുടെ സ്വന്തം അല്ല, എന്നാല്‍ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാന്‍ കാര്യസ്ഥന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.
പുരാതന കാലത്ത് ഒരു വീട്ടിലെ അല്ലെങ്കില്‍ കൊട്ടാരത്തിലെ തറ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതു മുതല്‍ ഖജനാവ് വരെ കാര്യസ്ഥന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ആയിരുന്നു.

വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളില്‍ ഒരു കമ്പനിയുടെ ധനവും ഉപകരണങ്ങളും ശരിയായും കമ്പനിയുടെ ഉദ്യെശ്യങ്ങള്‍ക്കും മൂല്യങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ചും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാനേജര്‍ ഒരു കാര്യസ്ഥന്റെ ജോലി ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്ങനെ? - ഒരു ക്രിസ്തീയ കാഴ്ചപ്പാട്

എന്താണ് സമ്പത്ത്?

എന്താണ് സമ്പത്ത് എന്ന ചോദ്യത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ചര്‍ച്ച ആരംഭിക്കാം.

വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സമ്പത്ത് എന്നത് ലോകചിന്തകളില്‍ നിന്നും വിഭിന്നം ആണ്.
സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യ വ്യവസ്ഥകള്‍ ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധം ആണ്.
മറ്റൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ലോകം സമ്പത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ അല്ല സ്വര്‍ഗം സമ്പത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌.
സ്വര്‍ഗീയ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ച് സമ്പത്ത് എന്നാല്‍, ശാരീരികവും, ഭൌതീകവും, മാനസികവും ആത്മീയവും എല്ലാം ഒരുമിച്ചു ചേര്‍ന്നതാണ്.