സകലജഡത്തിന്മേലും പകരപ്പെടുന്ന ആത്മാവ്

 വീണ്ടും ജനനവും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനവും

വീണ്ടും ജനനവും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനവും രണ്ടു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങള്‍ ആണ്. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ആത്മ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. വീണ്ടും ജനനം എന്നത് നമ്മളെ പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടിയാക്കിമാറ്റുന്ന, ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രക്രിയ ആണ്. പഴയ വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും ആത്മീയമായി വിഭിന്നന്‍ ആയ ഒരു പുതിയ വ്യക്തി നമ്മളില്‍ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വീണ്ടും ജനനം എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

1 കൊരിന്ത്യര്‍ 12: 3 ല്‍ അപ്പൊസ്തലനായ പൌലൊസ് പറയുന്നതു ഇങ്ങനെയാണ്: “ ... പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാതെ യേശു കർത്താവു എന്നു പറവാൻ ആർക്കും കഴികയുമില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു.” അതായത് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിലും ഒരു അളവില്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ട്.

എന്നാല്‍, പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം ആണ്. ഇത് യേശുക്രിസ്തുവില്‍ വിശ്വസിച്ച്, ദൈവ കൃപയാല്‍ രക്ഷപ്രാപിച്ചവരുടെ മേല്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ പകരപ്പെടുന്ന ആത്മീയ അനുഭവം ആണ്. അത് പെന്തെക്കോസ്ത് ദിവസം, യെരൂശലേമിലെ ഒരു മാളിക മുറിയില്‍ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 120 പേരുടെമേല്‍ വന്ന ആത്മാവിന്റെ പകര്‍ച്ചയാണ്. ഈ അനുഭവം പെന്തെക്കോസ്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല. അത് യേശുവില്‍ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരുടെമേലു വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ ഈ പകര്‍ച്ച, അതേ അളവിലും ശക്തിയിലും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെമേല്‍ സംഭവിക്കുന്നു.

യഹൂദന്‍റെ മശീഹയും യേശുക്രിസ്തുവും

മശീഹ എന്ന വിശ്വസം ഉടലെടുത്തത് യഹൂദ മതത്തില്‍ ആണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ യഹൂദമതം അനുശാസിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും അടയാളങ്ങളും മശീഹയ്ക്കു ഉണ്ട്. ഒരുവന്‍ മശീഹയാണോ എന്നു തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടത്, അവന്‍ എത്രത്തോളം മശീഹയെക്കുറിച്ചുള്ള യഹൂദ സങ്കല്‍പ്പത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്ക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.   

മശീഹ എന്നതിന്റെ എബ്രായ വാക്ക് മഷിയാക് എന്നാണ് (Mashiach). ഇതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പരിഭാഷ ക്രിസ്റ്റോസ് എന്നും, ഇംഗ്ലീഷില്‍ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നും, മലയാളത്തില്‍ മശീഹ എന്നും ക്രിസ്തു എന്നുമാണ് (KhristósΧριστός; Christ). ഈ വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം “അഭിഷിക്തന്‍” എന്നാണ്. യഹൂദന്മാര്‍ മശീഹയെ, അഭിഷിക്തനായ രാജാവ്” എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍, “മെലേക് മഷിയാക്” എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് (Melech Mashiach). അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ കാലത്തെയാണ് മശീഹ യുഗം എന്നു വിളിക്കുന്നത് (Messianic Age). മശീഹയുടെ വാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് ഭൂമിയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും

ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ യേശുവിനെ മശീഹയായി കാണുന്നു എങ്കിലും യഹൂദ വേദപണ്ഡിതന്മാര്‍ ഒരിയ്ക്കലും അതിനോടു യോജിക്കുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ ജനനം, ജീവിതം, ശുശ്രൂഷകള്‍, പഠിപ്പിക്കലുകള്‍, മരണം എന്നിവയൊന്നും യഹൂദ വിശ്വാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം.

എന്നാല്‍ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികള്‍ യേശുവിനെ മശീഹ ആയി കാണുന്നു. മശീഹയെക്കുറിച്ചുള്ള, പഴയനിയമത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളും, മശീഹയുടെ ദൌത്യങ്ങളും എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവില്‍ നിവര്‍ത്തിയായി. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും, ജീവിതവും, മരണവും പഴയനിയമ പ്രവചകന്‍ മുന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യേശു ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയില്‍ ജനിച്ച് യഹൂദ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മശീഹയാണ്.

മശീഹയുടെ ദൌത്യമായി പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ യേശുവിന്റെ ജീവിത കാലത്തില്‍ നിവര്‍ത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ അവയെല്ലാം, യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നിവര്‍ത്തിക്കപ്പെടും. അവന്‍ വീണ്ടും വരുമ്പോള്‍ മശീഹ യുഗം ആരംഭിക്കും. ഇതെല്ലാമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വസം.